Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

H EΛΛΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ( 1898 ) – GASTON DESCHAMPS - 6o

 

   O πολιτισμός ωδήγησεν εκεί διδάσκαλον , ειρηνοδίκην , απόσπασμα Χωροφυλακής , με επικεφαλής λοχίαν των Ευζώνων και ωπλισμένον με τυφέκιον Γκρα .

   Εις το κατάστημα του χωρίου τούτου , ανευρίσκονται μελανοδοχεία , κονδυλοφόροι , κλωσταί , και πολλά άλλα παραδόξως σύγχρονα αντικείμενα . Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα πράγματα στο Μαύρο Λιθάρι . Από το σημείον εκείνο , η θέα είναι αληθώς μεγάλη , πράγμα μάλλον σπάνιον εν Ελλάδι .

   Τα όρη συμπλέκουν τας καμπύλας των και ομοιάζουν προς βίαια γιγαντιαία κύματα . Βαθεία τομή χαράσσει βάραθρον μεταξύ των ορέων Κόραξ και Γκιώνα και σημειοί την κοίτην του Μόρνου . Τα όρη αυτά αποτελούν ίδιον κόσμον και θα ήτο ματαία η προσπάθεια περιγραφής των . Εν τούτοις , είναι εύκολον να διακρίνει κανείς σαφείς ζώνας . Υψηλά , εις τας δύο πλευράς του βαράθρου υπάρχουν τεράστιοι τεφροί βράχοι οι οποίοι λάμπουν εις τον ήλιον . Αι επιφάνειαί των είναι ανώμαλοι , διακόπτονται υπό σχισμών ως υπό πτυχών , και εις τας κοιλότητας υπάρχει χιών και σκιαί . Το σύνολον διαγράφεται ως δαντέλλα επί του καθαρού γαλανού ουρανού .

   Η γραμμή της Γκιώνας είναι ηρεμωτέρα και ευρυτέρα . Αντιθέτως , ο Κόραξ είναι σύνολον οξειών κορυφών αι οποίαι καταλήγουν εις την υψηλοτέραν όλων , η οποία ομοιάζει προς κωδωνοστάσιον ναού . Εις τας κλιτύς οι βράχοι δημιουργούν εξαρτήματα και αγρίας κοιλότητας . Η χιών καλύπτει τας κορυφάς και άλλοτε εισέρχεται εις τας κοιλότητας και εκτείνεται ως υγρός άργυρος ο οποίος εχύθη εις " καλούπι ".

   Χαμηλότερον , κάτω από τους κατολισθήσαντας βράχους , τα έλατα υψούνται πυκνά και αριστοκρατικά , προσθέτουν σκιάν εις το θέαμα και το βαθύ πράσινον χρώμα των διακόπτεται μόνον από τα " ξέφωτα ". Μετά τα δάση , εις τον μυχόν της κοιλάδος , τα ρέοντα ύδατα λάμπουν καθώσ κυλούν μεταξύ του χόρτου . Ο αραβόσιτος φύεται εις μεγάλην έκτασιν και οι αγροί χωρίζονται εκ σειρών δρυών και ελατών .

   Η θερμότης του ηλίου μετριάζεται εκ της ψυχρότητος των κορυφών . Ζωηρός , σχεδόν παγερός άνεμος μαστιγώνει το πρόσωπον και έχει οσμήν τηκομένης χιόνος . Αι νύκται εις το Μαύρο Λιθάρι , είναι ψυχραί . Και είναι πολύ παράδοξον το θέαμα των κατοίκων του χωρίου , ενωρίς την πρωίαν , όταν κυκλοφορούν με την κάπαν των και φυσούν τα δάκτυλά των διά να θερμανθούν . Είναι απίστευτος εμπειρία εν Ελλάδι κατά τον Ιούλιον .

Σ  υ  ν  ε  χ  ί  ζ  ε  τ  α  ι ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου