Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009

H EΛΛΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ( 1898 ) – GASTON DESCHAMPS - 2o

 

  Kατά την επομένην πρωίαν ήλθεν ο παπάς του χωρίου , υπό το πρόσχημα του καλωσορίσματος , διά να θαυμάσει την μορφήν δύο ταξειδιωτών εκ της Ευρώπης . Εν συνεχεία αντηλλάξαμεν φιλικούς λόγους μετά του χωροφύλακος , ο οποίος έφερεν είς την ζώνην του , ως χατζάρα , την ξιφολόγχην του !

   Έπρεπε πλέον να φύγωμεν . ΟΚωνσταντέλος μας εβοήθησε να επιβώμεν των βραχυσώμων ίππων μας διότι αντιμετωπίζαμεν δυσκολίαν με τα ξύλινα σαμάρια και τους αναβολέις εκ σχοινίου . Ο Χαράλαμπος ίππευεν ανέτως τον ημίονόν του . Ο Αναστάσης ήτο λίαν εύθυμος . Ανεχωρήσαμεν εν μέσω συναυλίας ευχών και ευλογιών .

   Ο δρόμος ήτο ο αυτός , πλήρης λίθων , καο ο " Καράς " και ο " Κίτσος " εκίνουν τα ώτα των μετά δισταγμού , παρά τας κραυγάς του Αναστάση , ο οποίος επέσπευδε την πορείαν των διά σπανίων αλλ' ισχυρών πληγμάτων του μαστιγίου του . Ολίγον προ της αφίξεως εις το χωρίον Μαλανδρίνον , εκάμαμεν στάσιν εις τινα ερείπια . Καταρρέουσα Βυζαντινή εκκλησία , την οποίαν οι βοσκοί του χωρίου ονομάζουν Άγιον Απόστολον , εκάλυπτε τα ερείπια αρχαίου ναού , τα οποία διεκρίνοντο επί της επιφανείας της γης .

   Υψηλότερον αρχαιοελληνικόν τείχος θαυμασίας κατασκευής και σχηματίζον ανά τακτικά διαστήματα τετραγώνους πύργους περιέζωνε την κορυφήν της ακροπόλεως . Ποία ήτο η κατεστραμμένη πόλις ; Δεν γνωρίζω εάν θα μας αποκαλύψουν το όνομά της αι επιγραφαί αι οποίαι έουν σωρευθεί εις τα κτίρια του χωρίου .

   Εγευματίσαμεν εις το Μαλανδρίνον εις καλύβην εκ φυλλωμάτων , την οποίαν απεκάλουν περίπτερον εάν η ονομασία δεν απετέλει παραφωνίαν εις τον χώρον εκείνον . Εφάγαμεν σφιχτά αυγά και ημίσειαν οκάν κρέατος την οποίαν ανεκάλυψεν , άγνωστον πως , ο Χαράλαμπος .

 

 

Σ  υ  ν  ε  χ  ί  ζ  ε  τ  α  ι ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου