Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Η ΕΛΛΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ( 1898 ) – GASTON DESCHAMPS

 

    Μιά και όλο ..γυρωφέρνουμε στα ..παλιά , ας πάμε και λίγο παραπίσω , φίλοι μου , κάπου στο τέλος του 19ου αιώνα , κι'ας ..ακολουθήσουμε..ποδαράτο , τον Gaston Descamps , που..σεργιάναγε , τότε , την Πατρίδα μας , τον ..πετυχαίνουμε στο δρόμο από Άμφισσα προς..Λιδορίκι ...

   " Σήμερον πάντες γνωρίζουν ότι ο ξένος δεν προέρχεται εκ του Ολύμπου , συχνάκις όμως , προέρχεται εκ των μακρυνών τόπων όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και πολύς χρυσός . Ίσως προέρχεται από την ομιχλώδη χώραν των Κιμμερίων , όπου οι ευπατρίδαι , η ως λέγουν σήμερον , οι " λόρδοι ", είναι ισχυρότατοι και πλουσιώτατοι . Και αν δεν καταλείπει όπισθεν αυτού άρωμα αμβροσίας , τουλάχιστον αφήνει , εις τους ταπεινούς ολίγα χρήματα και δίδει εις τον οικογενειάρχην αφορμήν διά μακράς διηγήσεις προς τας επερχομένας γενεάς . Η τιμή ότι κάποιος υπεδέχθη σπουδαίον πρόσωπον αποτελεί πάντοτε στοιχείον το οποίον φθονούν ολίγον οι γείτονες .

   Δεν γνωρίζω εάν τοιαύται σκέψεις υπήρχον εμβρυωδώς εις την κεφαλήν του αφελούς Κωνσταντέλου και της συζύγου του Πηνελόπης οι οποίοι μας φιλοξένησαν εις τον οικισμόν ονόματι Πέντε Όρνια . Σκεπτόμενος το αγαθόν χαμόγελόν των , μετανοώ διότι ανέλυσα τόσον την φιλοξενίαν των .

   Ήσαν αγαθοί άνθρωποι , αλλ' η οικία των ήτο θλιβερά . Ηναγκάσθημεν να κοιμηθώμεν κατά γης επί λεπτού στρώματος , ενώ ο άνεμος εισήρχετο ως ήθελεν , από τας ρωγμάς των τοίχων , τα ανοίγματα της σκεπής και τα χαίνοντα παράθυρα . Εδιδάξαμεν εις τους οικοδεσπότας μας πως να πλένουν τα ποτήρια . Ουδέποτε είχαν φαντασθεί τοιαύτην ...καθαριότητα και χλιδήν !

   Κατά την ώραν της δύσεως του ηλίου παρέστημεν εις την επάνοδον των ανθρώπων οι οποίοι είχον μεταβεί μακράν διά να εργασθούν εις τους αγρούς . Εις την Ελλάδα , αι γυναίκες εργάζονται και αγωνίζονται ως υποζύγια . Προ ημών διήλθε πορεία νεανίδων , μερικαί ήσαν ωραίαι . Εφόρουν επί του λευκού φορέματός των εσάρπαν ερυθράν η οποία συνεκρατείτο υπό αργυράς πόρπης , αλλά πάσαι έκυπτον υπό το βάρος τεραστίου φορτώματος αχύρου . Δυστυχώς , ως λέγει μιά ανατολίτικη παροιμία , εις όλα τα χωρία , Χριστιανικά και Μωαμεθανικά , αι δυστυχείς υπάρξεις έχουν κοινλην μοίραν : " Γυναίκες την νύκτα , υποζύγια την ημέραν...."

Σ υ  ν  ε  χ  ί  ζ  ε  τ  α  ι  .....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου