Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Η ΕΛΛΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ( 1898 ) – GASTON DESCHAMPS - 4o

 

Εις την μικράν πλατείαν , προ μεγάλου πλατάνου και δροσεράς κρήνης , μας παρέλαβεν γηραιός σχολάρχης υπό το πρόσχημα του καλωσορίσματος και δεν μας άφησε να..διαφύγωμεν ευκόλως . Υπέστημεν την ρητορείαν του μέχρι τέλους , καίτοι αύτη ήταν ξηρά και σχολαστική , πλήρης εκφράσεων ειλημμένων εκ των έργων του Ξενοφώντος και του Πολυβίου , καθώς και αριθμών ιδιαιτέρως ακριβών .Είναι παράδοξον ότι οι Έλληνες διανθίζουν πάντοτε τους λόγους των δι' αριθμών , ως εάν επρόκειτο περί αναφορών της επιτροπής συντάξεως κρατικού προυπολογισμού .

   Οι Έλληνες ανέκαθεν ήσαν ρήτορες . Παρ' ημίν η συζήτησις διακόπτεται , κινείται τυχαίως , τερματίζεται αιφνιδίως η λαμβάνει νέαν τροπήν ένεκα εμπνεύσεως της στιγμής . Οι Έλληνες ρήτορες ομιλούν ανέτως , αναπτύσσουν πλήρως την ιδέαν των .Οι ακροαταί τους αφήνουν ησύχους μόλις φθάσει η στιγμή . Και οι έσχατοι χωρικοί έχουν φυσικήν ευκολίαν , καθαράν σκέψιν , ευγλωττίαν και διαθέτουν ικανάς πληροφορίας , ώστε να στηρίξουν τα επιχειρήματά των επί γεγονότων .Δεν επαναλαμβάνουν τα ήδη λεχθέντα , αι λέξεις φθάνουν εις τα χείλη των αβιάστως .

   Αι ατέρμονες συζητήσεις των είναι ταυτοχρόνως ήσυχοι και ζωηραί . Πρόκειται περί Πλατωνικών διαλόγων εστερημένων της αρχαίας χάριτος και προσηρμοσμένων εις την ζωήν των καφετζήδων και των υποψηφίων βουλευτών .

   " Η Γαλλία " , ανεφώνησεν ο σχολάρχης του Λιδορικίου , " η Γαλλία ευρίσκεται επί κεφαλής των λοιπών εθνών  ! Δυστυχώς , η λατινική ομοεθνία γνωρίζει σήμερον περίοδον αδυναμίας . Η Γερμανία απεδείχθη ισχυροτέρα ! " ( Αναφερόμενος προφανώς εις την ήτταν των Γάλλων , κατά τον Γαλλο - Γερμανικόν πόλεμον του 1870-1871 ).

   Αχ ! Διατί έπρεπεν αι δυναμικάι φράσεις αι οποίαι εξεφωνήθησαν εις την πλατείαν του Λιδορικίου , να είναι τόσον σκληραί και αληθείς ; Ο σχολάρχης επέμενεν επί της βαθείας ευγνωμοσύνης την οποίαν οφείλει η Ελλάς προς την Γαλλίαν .

   - Όχι , ειλικρινώς , ουδέν έχομεν να είπωμεν κατά των Γάλλων . Δεν έχομεν παράπονον , ενώ οι Άγγλοι και οι Ιταλοί είναι μία άλλη υπόθεσις ! ", κατέληξεν ο σχολάρχης μας .

   Εν συνεχεία , ο μονόλογός του εστράφη περί τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα . Ο ομιλητής ήτο Τρικουπικός , αλλά διατείνεται ότι διετήρει αντικειμενικήν κρίσιν . Εθαύμαζεν βαθέως τον Χαρίλαον Τρικούπην αλλά κατέκρινε το φορολογικόν σύστημά του .Διεβεβαίωσεν ότι ο Ελληνικός λαός έκυπτεν υπό το βάρος των φόρων ως υπερφορτωμένον υποζύγιον .

   Και τότε ο γηραιός σχολάρχης , ο οποίος είχε διατελέσει βουλευτής , εσηκώθη . Η χωλή τράπεζα , πέριξ της οποίας εκαθήμεθα , μετεβλήθη εις βήμα . Η φωνή του έγινε ισχυροτέρα , ως διά να εγγίσει ανύπαρκτον κοινόν εις ανύπαρκτα θεωρεία . Σιγά-σιγά , ολίγοι φουστανελοφόροι συνεκεντρώθησαν διά να απολαύσουν την ρητορικήν έξαρσιν . Ο σχολάρχης εσπόγγισεν το μέτωπόν του , εκάθησε και πάλιν και σχεδόν αμέσως ανεχώρησεν πανευτυχής .

   Μετά τόσους λόγους , έχει κανείς ανάγκην πολλών ημερών σιωπηράς σκέψεως . Η Δωρίς είναι ιδανική δι' αυτοσυγκέντρωσιν και διά να λησμονήσει κανείς τους μακρούς μονολόγους . Δεν δύναμαι να την περιγράψω λεπτομετρώς . Ομοίως , θα ήτο ανόητος η προσπάθεια απεικονίσεως δι' αχρώμων λέξεων και αδρών γραμμών των ορέων τα οποία διαγράφονται εις τον ουρανόν των χειμάρων οι οποίοι χαράσσουν τας κλιτύς , των τεφρών βράχων τους οποίους ο ήλιος βάφει ροδίνως , των αποτόμων κορυφών , του ελαφρού και διαυγούς αιθέρος , των μακρινών ήχων των κωδώνων των αργοσύρτων μελωδιών τών βοσκών .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο σχολάρχης , που τόσο γλαφυρά περιγράφει ο συγγραφέας  , ήταν ο Θεόφιλος Μαργέλλος .

Σ  υ  ν  ε  χ  ί  ζ  ε  τ  α  ι  ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου